CM 059-231030, BBK 02-9393497

Red Dot Design Award

 

Reddot Design Award รางวัลการออกแบบผลิตภัณฑ์ เพื่อสิ่งแวดล้อม

 

การใช้ชีวิตประจำวันของคนไม่ว่าจะเป็นคนรวย คนยากจน ลูกจ้าง เจ้าของกิจการ นั้นเป็นปัจจัยสำคัญอันดับต้นๆ ของการช่วยลดภาวะโลกร้อน ซึ่งการลดโลกร้อนนั้นมีวิธีการจัดการที่หลากหลายด้วยกัน เริ่มตั้งแต่วิธีการที่สามารถปฏิบัติได้ง่าย เช่น การประหยัดไฟภายในบ้านด้วยการควบคุมการใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัด การนำสิ่งของกลับมาใช้ใหม่ หรือ การรีไซเคิล (Recycle) การรียูส (Reuse)เป็นต้น

ส่วนวิธีการลดการใช้พลังงานที่อยากขึ้นอาจจะต้องอาศัยเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการประหยัดพลังงาน อย่างไรก็ตามนอกจากการอาศัยเทคโนโลยีแล้วการออกแบบไม่ว่าจะเป็นโปรดักส์ หรือการออกแบบบ้านก็เป็นอีกแนวทางหนึ่งที่ช่วยให้สามารถลดใช้พลังงานและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมได้เป็นอย่างดี

รางวัล Reddot design award เป็นงานประกวดผลงานการออกแบบ ผลิตภัณฑ์,Graphics, โฆษณา ที่มีผู้ส่งผลงานเข้าประกวดมากที่สุดและมีอายุยาวนานที่สุดในโลก โดยเริ่มจัดงานประกวดครั้งแรกตั้งแต่ปี 1955 หรือเมื่อกว่า 50 ปีที่ผ่านมา วัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้นักออกแบบหรือบริษัทต่างๆ คำนึงถึงเรื่องความสำคัญของการออกแบบไม่ว่าจะเป็นทั้งงาน Concept design การออกแบบเพื่อลดการใช้พลังงานและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมซึ่งจำเป็นต้องให้ความสำคัญ

โดยรางวัลนี้ได้รับเชิญคณะกรรมการกว่า 10 ประเทศทั่วโลกมาทำการตัดสินรางวัลซึ่งจัดขึ้นที่ประเทศเยอรมนี โดยการตัดสินนั้นได้ยึดหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ ซึ่งรางวัลที่มอบจะแบ่งออกเป็น 3 กลุ่มใหญ่ คือ Best of the Best, Winner and Honorable mention

 

หลักเกณฑ์ผลงานเข้าประกวด

 

1. Degree of innovation ระดับของความเป็นนวัตกรรม มีความใหม่มากน้อยแค่ไหนเมื่อเทียบกับสินค้าที่มีอยู่ในท้องตลาดปัจจุบัน (รวมถึงคุณภาพ)

2. Functionality ประโยชน์ใช้สอย มากน้อยแค่ไหน มีคุณประโยชน์ต่อผู้ใช้งาน สังคมและสิ่งแวดล้อม

3. Ergonomics ลักษณะสินค้ามีความเหมาะสมต่อกายภาพ หรือการใช้งาน (คน) ดีแค่ไหน

4. Self-explanatory quality ความเข้าใจในตัวสินค้า สินค้าออกแบบมาสามารถสื่อสารกับผู้ใช้งานได้เหมาะสม?

5. Formal quality รูปร่างหรือรูปทรงของสินค้ามีความเหมาะสมกับการใช้

6. Ecological compatibility ความสามารถในการแข่งขันด้านการประหยัดพลังงานและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

7. Durability ความเหมาะสมด้านวัสดุ ความคงทน life time การใช้งาน

8. Symbolic and emotional content สามารถออกแบบให้สอดคล้องกับสัญญาลักษณ์และความรู้สึก

9. Product periphery การคำนึงสิ่งแวดล้อม

ตัวอย่างผลงานที่ได้รับรางวัล

    

                                                                                                            >>>> คลิกที่นี่เพื่อดูสินค้า <<<<